Thiết bị thanh lý

Thiết bị thanh lý, tình trạng tùy theo sản phẩm.
Còn hình là còn thiết bị.